Members

Vedica Bansal

Utkarsh Bhatt

Saman Rizwan

Yash Singh

Agnimitra Trivedi

Akshat Mehta

Aviral Sharma

Kaustubh Singh Thakur

Mahek Bhojwani

Medha Rudra

Riya Bhardwaj

Shivansh Srivastava

Sumreet